EMAIL GOOGLE APPS

Google Apps 10 5 Доступно

10 Emails account
15 GB dung lượng
POP3/IMAP/Webmail
Google Dirve 15GB
Google Document
Hỗ trợ Mobile
Nâng cấp tối đa 1TB dung lượng

Google Apps 50 2 Доступно

50 Emails account
15 GB dung lượng
POP3/IMAP/Webmail
Google Dirve 15GB
Google Document
Hỗ trợ Mobile
Nâng cấp tối đa 1TB dung lượng

Google Apps 200 2 Доступно

200 Emails account
15 GB dung lượng
POP3/IMAP/Webmail
Google Dirve 15GB
Google Document
Hỗ trợ Mobile
Nâng cấp tối đa 1TB dung lượng

Google Apps 2000 1 Доступно

2000 Emails account
15 GB dung lượng
POP3/IMAP/Webmail
Google Dirve 15GB
Google Document
Hỗ trợ Mobile
Nâng cấp tối đa 1TB dung lượng

Google Apps 10 lifetime 3 Доступно

10 Emails account
15 GB dung lượng
POP3/IMAP/Webmail
Google Dirve 15GB
Google Document
Hỗ trợ Mobile
Nâng cấp tối đa 1TB dung lượng
Thanh toán 1 lần duy nhất

Google Apps 50 lifetime 2 Доступно

50 Emails account
15 GB dung lượng
POP3/IMAP/Webmail
Google Dirve 15GB
Google Document
Hỗ trợ Mobile
Nâng cấp tối đa 1TB dung lượng
Thanh toán 1 lần duy nhất

Google Apps 200 lifetime 1 Доступно

200 Emails account
15 GB dung lượng
POP3/IMAP/Webmail
Google Dirve 15GB
Google Document
Hỗ trợ Mobile
Nâng cấp tối đa 1TB dung lượng
Thanh toán 1 lần duy nhất

Google Apps 2000 lifetime 2 Доступно

2000 Emails account
15 GB dung lượng
POP3/IMAP/Webmail
Google Dirve 15GB
Google Document
Hỗ trợ Mobile
Nâng cấp tối đa 1TB dung lượng
Thanh toán 1 lần duy nhất

Powered by WHMCompleteSolution